OUR SITE FEATURES

Our site leverages Moodle's robust educational tools, offering customized learning paths, interactive content, and comprehensive assessment capabilities to enhance online education.

Multilingual

Supports multiple languages, enhancing accessibility and inclusion for global learners.

Online Study

Offers flexible learning anywhere, anytime, via digital platforms for convenience.

Community Support

Encourages collaborative learning and support, enriching education through shared experiences.

Responsive Design

Ensures consistent user experience across devices, optimizing accessibility in digital education.


About Us

Vizioni i TBU

Vizioni ynë është të injektojmë një shpirt transformues brenda individëve, duke brumur një komunitet vizionar dhe etik udhëheqësish të biznesit, të cilët të nxisin inovacionin, të zhvillojnë ekonomitë dhe të frymëzojnë ndryshime pozitive për një të ardhme të qëndrueshme.

Misioni i TBU

Në Tirana Business University College, misioni ynë është të ofrojmë edukim të një standarti të lartë në fushën e biznesit, të kultivojmë mendësinë sipërmarrëse dhe të nxisim një kulturë të inovacionit. Ne jemi të përkushtuar për t’i pajisur studentët tanë me njohuritë, aftësite dhe vlerat etike për të punuar në një mjedis dinamik biznesi. Nëpërmjet programeve akademike, mësimit dhe përvojave praktike dhe partneritetetit me industrinë, ne mundësojmë punësimin e individëve dhe i fuqizojmë ata që të bëhen udhëheqës të aftë.


Available courses